OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Základní ustanovení

Provozovatel:

Alexandra Dětinská

sperkyangel.cz

Preslova 5

150 00 Praha 5

IČO 48066818

E-mail: a.detinska@centrum.cz

 

Tyto obchodní podmínky upravují obchodní vztahy mezi Alexandrou Dětinskou (dále jen „provozovatel“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“), v oblasti prodeje zboží prostřednictvím internetového obchodu sperkyangel.cz

Provozovatel je oprávněn tyto podmínky kdykoliv upravit. Právní vztahy mezi provozovatelem a kupujícím, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upraveny, se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku a Občanským zákoníkem.

Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany.

2. Ochrana osobních a dalších údajů

Kupující se zavazuje poskytnout provozovateli nezbytné osobní údaje, které poslouží k bezproblémovému vyřízení objednávky. Je oprávněn poskytnout také další údaje, které chce mít uvedeny na prodejních dokladech.

Provozovatel se zavazuje, že získané osobní údaje budou zpracovávány ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Provozovatel se zaručuje, že veškeré osobní údaje budou použity výhradně za účelem vyřízení objednávky.

Získané údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně, s výjimkou těch údajů, které jsou nezbytné pro doručení objednávky přepravní společností.

3. Objednávka zboží

Provozovatel si vyhrazuje právo sortiment prodávaného zboží měnit.

Závaznou objednávku zboží uskuteční kupující tím, že požadované zboží nejprve vloží do nákupního košíku, následně vyplní objednávkový formulář a objednávku stisknutím příslušného tlačítka potvrdí. Obsah objednávky se automaticky odešle provozovateli.

Ke každé objednávce bude ještě před závazným potvrzením automaticky připočtena částka za poštovné a balné, pokud nepůjde o osobní odběr.

Provozovatel po obdržení závazné objednávky zašle na email kupujícího automatickou zprávu, ve které bude přehledně uveden obsahu nákupního košíku v okamžiku uskutečnění závazné objednávky, jednotlivé ceny zboží, poštovné a balné a celková suma, kterou je kupující povinen za zboží uhradit. Tato automaticky vygenerovaná zpráva není ještě závazné potvrzení objednávky provozovatelem.

Pokud se vyskytnou skutečnosti, které budou bránit uskutečnění objednávky, bude o tomto kupující neprodleně vyrozuměn provozovatelem prostřednictvím emailu.

Provozovatel objednávku potvrdí odesláním informačního emailu kupujícímu, v němž výslovně uvede, že objednávku přijal. Teprve tehdy je uzavřena kupní smlouva.

4. Zrušení objednávky

Kupující i provozovatel jsou oprávněni závaznou objednávku bez udání důvodu zrušit, a to buď zasláním storno emailu nebo telefonicky (tel.: 721944377).

Pokud se jedná o zrušení ze strany kupujícího, doporučuje provozovatel stornovat objednávku co nejdříve, než dojde k předání objednávky přepravní společnosti. O předání zboží přepravní společnosti provozovatel informuje emailem.

Pokud kupující nestihne objednávku stornovat dříve, než je předána přepravní společnosti, je kupující povinen uhradit náklady spojené s dopravou.

5. Cena

U každého zboží je uvedena jeho aktuální cena včetně DPH. Po vložení zboží do košíku se ceny všech produktů sčítají a těsně před dokončením objednávky se k výsledné sumě připočtou ještě náklady na přepravu zboží.

6. Platební podmínky

Platbu za zboží je možno uskutečnit na dobírku, platbou předem na účet. Při osobním odběru je možné zboží zaplatit v hotovosti.

 

7. Dodací podmínky

Cena za dopravu/poštovné a balné dobírky je 150 Kč , doporučeně při platbě předem za 95 Kč.

Provozovatel využívá k doručení zásilek služeb České pošty.

 

8. Reklamace

Záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí zboží kupujícím.

Pokud kupující objeví během používání zakoupeného zboží vadu, která nebyla způsobena nestandardním zacházením, ale je vadou výrobku, má nárok zboží v záruční době reklamovat.

Při převzetí zásilky doporučuje provozovatel překontrolovat ihned její stav. V případě poškození obalu nebo neúplnosti zásilky má kupující nárok zboží odmítnout (nepodepsat protokol o převzetí). V takovém případě sepíše kupující s dopravcem na místě protokol o poškození (nutné je potvrzení dopravce) a odešle ho do 24 hodin na email provozovatele. Pokud by kupující nejdříve protokol o převzetí zboží podepsal, nemohl by následně uplatnit reklamaci na neúplnost nebo poškození zásilky.

Po posouzení reklamace dodavatelem bude kupující vyrozuměn o výsledku emailem. Lhůta pro vyřízení reklamace je podle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dní.

9. Vrácení zboží a odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy, jestliže provozovatel nedodrží smluvní podmínky.

Podle zákona č. 367/2000 má kupující jako fyzická osoba (nikoliv podnikatelský subjekt) nárok vrátit zboží bez udání důvodu do 14-ti dnů od doručení zásilky. Zboží je nutno zaslat v originálním neporušeném obalu, nepoužité, se všemi doklady (kopie faktury). Provozovatel vrácené zboží posoudí, a pokud bude v pořádku, vrátí kupujícímu peníze. Provozovatel nehradí náklady na dopravu vráceného zboží. Zásilky s chybějícími doklady nebudou uznány.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2013 až do odvolání nebo jejich změny a vztahují se na všechny kupní smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a kupujícím. Kupující odesláním objednávky zboží stvrzuje, že byl s obchodními podmínkami srozuměn a že s nimi souhlasí. Provozovatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.